Project Michelbeke Meierij fase II
lot 1 lot 2 lot 3 lot 4 lot 5 lot 6 lot 7 lot 8 lot 9 lot 10 lot 11 lot 12 lot 13 lot 14 lot 15 lot 16 lot 17 lot 18 lot 19

lot 1

lot 2

lot 3

lot 4

lot 5

lot 6

lot 7

lot 8

lot 9

lot 10

lot 11

lot 12

lot 13

lot 14

lot 15

lot 16

lot 17

lot 18

lot 19